KategoriaRegulaminy

REGULAMIN AKCJI: WALENTYNKOWA POCZTA TVS

ART.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „Walentynkowa Poczta TVS” zwanego dalej „Akcją”, jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 126) Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6342617215, zwaną dalej „Organizatorem”.

 2. Fundatorem nagrody w postaci zamieszczenia życzeń na antenie TVS jest TVS Sp. z o.o.

 3. Regulamin określa zasady udziału w Akcji i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje przed przystąpieniem do Akcji. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do Akcji, a na ich żądanie także w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, utrwalanie oraz odtwarzanie przy pomocy systemu teleinformatycznego.

 4. Czas zgłoszeń do Akcji obejmuje okres od momentu udostępnienia postu opisującego Akcję WALENTYNKOWA POCZTA TVS w dniu 5.02.2021r do godziny 08:00 w dniu 10.02.2021r.

 5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ART. 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI POCZTA WALENTYNKOWA TVS

 1. Uczestnikiem Akcji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora.

 2. Warunkami uczestnictwa w Akcji są:

 1. Zgłaszając się do udziału w Akcji uczestnik potwierdza, że zapoznał się oraz zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu Konkursu.

 2. Uczestnik zgłaszając komentarz do Akcji oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jego autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

 3. Zgłoszenie komentarza w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia Akcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Wyrażenie wyżej wymienionych zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.

 1. W Akcji mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Akcji z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest przesłanie przez Uczestnika za pośrednictwem komentarza pod postem w Serwisie Facebook życzeń walentynkowych, które mają maksymalnie dwa zdania, oraz zawierają adresata i nadawcę.

 3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Akcji dowolną ilość razy.

 4. Do Akcji mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:

  1. związane z tematyką Akcji,

  2. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie i zgody na wykorzystanie wizerunków (jeśli w komentarzu zamieszczone są wizerunki osób trzecich),

  3. spełniające warunki, o których mowa w ust. 8 poniżej,

  4. niezwierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich innych niż Fundator.

 5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszony przez niego komentarz nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż Fundator.

 6. Komisja dokona oceny komentarzy, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni komentarze, które emitowane będą na antenie Telewizji TVS.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych oraz poprawienia składni języka polskiego bądź gwary śląskiej, nie ingerujących jednocześnie w główną treść komentarza.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji życzeń kilku osób w trakcie trwania jednego bloku.

 9. O wybraniu życzeń Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą zwrotnego komentarza w odpowiedzi na post w portalu Facebook® do dnia 12.02.2021r.

 10. Organizator nie będzie brał po uwagę komentarzy, w których znajdą się pliki typu „gif” i „jpg”.

ART. 3

ZASADY PRZYZNANIA I WYDANIA NAGRODY

 1. Organizator przyzna Uczestnikowi, który spełni wymagania określone w art. 2 ust. 3, nagrodę w postaci emisji życzeń walentynkowych na antenie Telewizji TVS w postaci graficznej.

 2. W niniejszej Akcji Komisja wyłoni 40 zwycięzców.

 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  Nie przysługuje mu również prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie, ani odsprzedaż tejże Nagrody osobom trzecim.

 4. Zwycięzca poinformowany zostanie przez Organizatora za pomocą odpowiedzi na komentarz konkursowy, wysłany za pośrednictwem Serwisu Facebook o przydzieleniu mu Nagrody w postaci emisji życzeń walentynkowych na antenie Telewizji TVS do 12.02.2021r.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania (obejrzenia w bloku z życzeniami walentynkowymi) Nagrody w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych przez Uczestnika, zmiany danych Uczestnika, o której nie został on poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody w celu identyfikacji, a także potwierdzenia jego pełnoletniości, w tym przed wydaniem Nagrody, Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

ART. 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Akcją. Reklamacje powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres:

TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice

– z dopiskiem „WALENTYNKOWA POCZTA TVS”

Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Akcji autora reklamacji.

 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

ART. 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Akcji (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).

 2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Akcji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Akcji, ustalenia wyników Akcji, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Akcji, rozpatrzenia reklamacji.

 3. Na potrzeby Akcji przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko. W przypadku laureatów Akcji przetwarzane są również dane w postaci: imię, nazwisko lub nazwy miejscowości nadawcy, a także adresata życzeń.

 4. Dane Uczestników Akcji, którzy nie zostali laureatami Akcji zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Akcji. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

 5. Dane zwycięzcy Akcji zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

 6. Dane Uczestników Akcji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

 9. Na potrzeby realizacji Akcji Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: TVS Sp. z o.o. w celu wyłonienia laureatów Akcji oraz przekazania nagrody.

 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są art. art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO).

 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Akcji jest zgoda Zwycięzcy Akcji.

 12. Uczestnikom przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 1. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

 2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice.

ART. 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w  szczególności Uczestników, którzy:

  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

  2. są niepełnoletni;

  3. jeżeli w stosunku do ich komentarza zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w komentarzu lub naruszenia praw autorskich.

 2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.tvs.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 5. Akcja nie jest współorganizowana, sponsorowana, wspierana ani administrowana przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Akcję. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Akcji w związku z jego udziałem w Akcji.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close