Szkolenie „Zarządzanie Kryzysowe” przygotowuje uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Pozwala to na racjonalne funkcjonowanie podczas takich sytuacji i szybkie przystąpienie do likwidacji ich skutków. W trakcie szkolenia omawiane są elementy procesu zarządzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań administracji rządowej i samorządowej.

Co osiągniesz dzięki udziałowi w szkoleniu:

Zdobędziesz, utrwalisz i rozszerzysz wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego. Będziesz doskonalić  umiejętności w zakresie realizowania ustawowych zadań przez organy administracji publicznej. Poznasz podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa powszechnego, a także poznasz zadania administracji publicznej.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o pracownikach administracji publicznej, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ!

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Grzegorz Kamienowski

Grzegorz Kamienowski – inspektor policji, ekspert Sztabu Policji KWP w Katowicach. W latach 2006-2016 delegowany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na stanowisko dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji – kierunek politologia. Ukończył na Uniwersytecie Śląskim Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2015).

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim realizował zadania administracji rządowej spoczywające na wojewodzie w zakresie: obrony narodowej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego. Wojewódzki koordynator celów dot. bezpieczeństwa publicznego w strategiach wojewody śląskiego w latach 2009-2012 oraz 2013-2015. Wojewódzki koordynator Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (112) na terenie województw śląskiego w latach 2010 – 2013.

W 2013 r. powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego na lidera zespołu zadaniowego ds. bezpieczeństwa publicznego w ramach Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Praktyk prowadzący zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych (Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Ochrony Pracy w Katowicach). Organizator cyklicznych szkoleń na szczeblu wojewódzkim z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

Szef zespołów autorskich odpowiedzialnych za przygotowanie scenariuszy i organizację wojewódzkich ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Elementy systemu bezpieczeństwa narodowego sprawdzane i doskonalone w wieloszczeblowych ćwiczeniach, wysoko oceniane były przez zewnętrznych obserwatorów jak i samych uczestników. W sprawozdaniach sprawozdania z ćwiczeń „Samolot 2008”, „Górny Śląsk 2009”, „Lotnisko 2011”, „Lotnisko 2013”, „Charon 2014”, „Wirus 2014”, „Kwarantanna 2015”, „Autostrada 2016”.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do przedmiotu.
Regulacje prawne i literatura, zarządzanie kryzysowe –istota i cel.
2. Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
Kompetencje i zadania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych (struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce), cele i wynikające różnice funkcjonalne Zespołów Zarządzania Kryzysowego a Centrów Zarządzania Kryzysowego na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
3. Elementy planowania cywilnego i zadań wynikających z norm prawnych.
Udział powołanych przedsiębiorców, służb zespolonych, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej w sytuacjach kryzysowych na podstawie planowania cywilnego i obowiązku zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
4. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych.
Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zapewnienie niezwłocznego informowania o zdarzeniach zagrażających ludziom ich mieniu i środowisku w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).
5. Sposoby praktycznego sprawdzenia działań zaprogramowanych w dokumentacji planistycznej.
Zaprezentowanie wybranych przykładów ćwiczeń w województwie śląskim i wybranych wniosków z kontroli przeprowadzonych przez NIK związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie sytuacji kryzysowych
6. Akcje ratownicze.
Przedstawienie wybranych przykładów akcji ratowniczych, w tym akcji związanych z działalnością zakładów górniczych
7. Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.
Studium przypadku sytuacji kryzysowej, wybrane przykłady akcji ratowniczych – analiza wniosków i uwag organów kontroli NIK.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin


CENA SZKOLENIA:

Cena netto 594,00 +vat  zł/osoba.

Podana ceny są cenami netto, należy dodać podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
W przypadku większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!

Cena zawiera: wynajęcie sali konferencyjnej, materiały biurowe, serwis obiadowy i kawowy.

Wyznacz trasę

Na czas szkolenia dostępny jest bezpłatny parking przy siedzibie Centrum Szkoleniowego TVS.

 

 

Oświadczamy, iż Centrum Szkoleniowe TVS jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i na szkolenia będące w naszej ofercie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

 

 

Ruchome centrum zarządzania kryzysowego