Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVS
z dnia 25 grudnia 2014 roku

 

Sklep internetowy TVS, działający pod adresem http://www.tvs.pl/sklep, prowadzony jest przez TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-126), Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000261574, o numerze identyfikacyjnym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 634-261-72-15, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł opłacony w całości.

Słowniczek:

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 12, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działający pod adresem http://www.tvs.pl/sklep, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie zapośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie;

Towar – produkty dostępne w Sklepie.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów, posiadająca Konto Klienta bądź składająca zamówienie telefonicznie;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego/internetowego bądź w placówce pocztowej;

Przelew elektroniczny – płatność elektroniczna realizowana przez Klienta w systemie płatniczym imoje lub innych systemów płatności on-line;

Regulamin – niniejszy regulamin.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Towary dostępne w ofercie Sklepu, zawierania umów sprzedaży Towarów, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Dostęp do Regulaminu ma każdy użytkownik Sklepu w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji w formacie PDF na wybranym przez siebie nośniku.
3. W celu przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary drogą elektroniczną niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp.;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (poczta e-mail).
4. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień drogą elektroniczną przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. Informacje o Towarach

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93).
2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, specyfikacji itp.
3. Zdjęcia i prezentacje służą przedstawieniu konkretnie wskazanych na nich Towarów.
4. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN);
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru i formy płatności wybranej przez Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Składanie zamówienia

1. Sklep umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w Sklepie – zamówienie złożone drogą elektroniczną;
b) złożenie zamówienia telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu (32) 608-99-20 – zamówienie telefoniczne.
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia w przypadku zamówienia składanego drogą elektroniczną bądź ustnie podczas składania zamówienia telefonicznie. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu.
3. Rejestracja przez Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie może korzystać za pośrednictwem Konta Klienta ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu.
4. Rejestracja polega na utworzeniu w Sklepie Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy:
a) wypełnić formularz rejestracyjny podając imię, nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło;
b) zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówienia Klienta.
5. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta Klienta. Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta Klienta.
6. Po zarejestrowaniu Konta Klienta w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.
7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
8. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną (akapit III pkt. 1 lit. a) należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu skompletować zamówienie (poprzez „dodaj do koszyka” lub równoznaczny), wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia danymi osobowymi i danymi do wysyłki, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
9. W przypadku składania zamówienia telefonicznie (akapit III pkt. 1 lit. b) Klient zobowiązany jest podać konsultantowi infolinii swoje dane osobowe celem złożenia zamówienia, wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz zaakceptować treść Regulaminu. W celu dalszego procedowania Klient poproszony zostanie o wybór sposobu dostawy i metody płatności, zgodnie z pkt. 8 powyżej.
10. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
11. Sklep przyjmuje zamówienia składane drogą elektroniczną przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
12. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu (zamówienia składane drogą elektroniczną) oraz na bieżąco przez konsultanta (zamówienia telefoniczne) w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.
13. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Towaru, miejsca dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje definitywne złożenie zamówienia i powstanie obowiązku po stronie Klienta.
14. Sklep może odmówić przyjęcia lub realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
1) Towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia;
2) realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu;
3) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;
4) osoba składająca zamówienie nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez TVS Sp. z o.o. swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w akapicie IX Regulaminu.
15. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych w pkt. 14 powyżej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany w Koncie Klienta bądź telefonicznie, gdy Klient złożył zamówienie telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie pisemnej na adres wskazany w nagłówku Regulaminu bądź telefonicznie.
16. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia w trybie określonym w pkt. 15 powyżej lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości z powodów określonych w pkt. 14 niniejszego akapitu, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

IV. Zawarcie umowy

1. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z akapit III pkt. 13 stanowi ofertę Klienta złożoną TVS Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
2. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z akapit III pkt. 13 Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość elektroniczną zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazane wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
3. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz TVS Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

V. Formy płatności

1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Towarów oraz koszt ich wysyłki.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:
1) płatność przy odbiorze gotówką – w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;
2) przelew bankowy, elektroniczny. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

VI. Dostawa Towarów

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (zamówienie złożone drogą elektroniczną) bądź potwierdzenie złożenia zamówienia telefonicznie konsultantowi na infolinii (zamówienie telefoniczne).
2. Przewidywany czas dostawy do Klienta wynosi 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy zgodnie z akapitem IV pkt. 3 Regulaminu. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien zaś przekroczyć 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą przelewu bankowego, elektronicznego).
3. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wedle wyboru Klienta za pośrednictwem:
1) Poczty Polskiej S.A z siedzibą w Warszawie;
2) Kuriera i Paczkomatów InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
4. Adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.
5. Klient uprawniony jest do wskazania miejsca dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:
1) dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej;
2) dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw członkowskich Unii Europejskiej.
6. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt. 5 powyżej stosuje się zasady Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:
1) termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy Towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji;
2) dostawa Towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej;
3) zapłata za towary może być dokonana tylko za pomocą przelewu bankowego, elektronicznego.
7. Do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny wraz z kosztami wysyłki Sklep może wstrzymać się z wysyłką zamówionych Towarów, chyba że Klient dokona płatności za pobraniem (przy odbiorze).
8. TVS Sp. z o.o. nie kieruje działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

VII. Reklamacje

1. TVS sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Jeżeli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.
2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w nagłówku Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) imię, nazwisko, adres do korespondencji kupującego;
2) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia;
3) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego;
4) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji TVS Sp. z o.o. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Reklamacje są rozpoznawane przez TVS Sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej formie.
6. Koszty przesyłki towaru do TVS ponosi Klient. Zwrot towaru na koszt TVS
7. Wszelkie uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
8. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@tvs.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu (32) 494 33 33.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie mu dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres TVS Sp. z o.o., Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: TVS Sp. z o.o., Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5. Koszt zwrotu (odesłania) zakupionych Towarów ponosi Klient.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Zgodnie z art. 38 pkt. 9, prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego akapitu, nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez TVS Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez TVS Sp. z o.o. danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez TVS Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000261574, NIP: 525-248-82-39, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 634-261-72-15 , o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości.
3. TVS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

X. Postanowienia końcowe

1. TVS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże TVS Sp. z o.o. nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close