OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), które zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r., przedstawiamy informacje dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych  przez Administratora danych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-126), Plac Grunwaldzki 12, e-mail sekretariat@tvs.pl
 • Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w następujący sposób
 • Listownie na adres – TVS SP. z o.o. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
 • Mailowo – pisząc na adres dagmara.pietluch@gmail.com
 • Administrator przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika w serwisie internetowym Administratora, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres internetowy urządzenia, z którego korzystasz, data i miejsce urodzenia
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • niezbędności przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych, a także  podmioty świadczące usługi techniczne dla Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 •  żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: TVS SP. z o.o. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
 • Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close