Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO TVS

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego, znajdujących się pod adresem elektronicznym https://tvs.pl/sklep/ (dalej: Sklep Internetowy).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przedstawiamy informacje dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych  przez Administratora danych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-126), Plac Grunwaldzki 12, e-mail: sekretariat@tvs.pl
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w następujący sposób:
  • Listownie na adres – TVS SP. z o.o. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
  • Mailowo – pisząc na adres dagmara.pietluch@gmail.com
 3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie tych danych, udzielonej w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) . Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności;
  • Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych (e-mail oraz numer telefonu), udzielonej w celu przesyłania Państwu na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wspomniana zgoda potwierdzana jest przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego;
  • niezbędności przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Na tej podstawie przetwarzane będą dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania przez Państwa zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Państwa zamówień;
  • niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Na tej podstawie przetwarzane będą dane osobowe zbierane w celach podatkowych i rachunkowych.
  • niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  • niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią  w celu przekazania Państwa danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu  przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych) – dane związane z Rejestracją;
  • przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży – dane związane ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów;
  • przez okres 5 lat od liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano płatności –  dane niezbędne do wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej;
  • do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód –  dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail);
  • do czasu wygaśnięcia uprawnień z tytułu obsłużenia reklamacji;
  • w okresie prowadzenia kontaktu z Administratorem, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu – dane niezbędne do kontaktu. Jest to uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
  • przez okres posiadania przez inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO.
 6. W procesie rejestracji oraz w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, podają Państwo  następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, hasło, adres, numer telefonu, adres  e- mail, dane dotyczące dostawy i płatności.
 7. Sklep Internetowy poinformuje Państwa, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usługi oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.
 8. Administrator przetwarzać będzie powyższe dane osobowe oraz dodatkowo identyfikator użytkownika w serwisie internetowym Administratora, adres internetowy urządzenia.
 9. Mogą Państwo nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy.
 10. Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:
  • składanie Zamówień,
  • zawarcie i realizacja Umowy,
  • przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru,
  • przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych,
  • przekazania Państwa danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym,
  • przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
  • z możliwością zaproponowania Państwu dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
  • zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy,
  • rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
  • bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
  • za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora (w formie Newslettera)
 11. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • pracownicy, współpracownicy Administratora;
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • Państwo, którzy korzystają w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Państwem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy;
  • Państwo, który korzystają w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator może udostępnić  dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   1. ING Bank Śląski S.A.
   2. Twisto Polska sp. z o.o.
  • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celach przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora;
  • właściwe podmioty i organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 12. Przysługuje Państwu prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  • prawo do sprzeciwu – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), czyli niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania
 13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: TVS SP. z o.o. Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
 14. Przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre  Państwa dane osobowe przez tzw. pliki „cookies” (ciasteczka)  czyli niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.
 15. Piki „cookies” są wykorzystywane w następujących celach:
  •  umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
  • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
  • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 16. Większość używanych na stronie  plików „cookies” to tzw. „cookies” sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.
 17. W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close