Cele fundacji

Cele fundacji

Decyzją Rady Fundacji TVS od 20.12.2012 roku Fundacja realizuje cele Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

Fundacja została powołana w celu:

1) Udzielania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności charytatywnej;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej

4) ochrony i promocji zdrowia;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

7) wspierania nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

8) pomocy w wypoczynku dzieci i młodzieży,

9) działalności wspomagającej kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

10) działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji;

12) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

14) promocja i organizacja wolontariatu,

15) pomoc Polonii i Polakom za granicą,

16) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą

17) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

18) działalność na rzecz organizacji pozarządowych

oraz kontynuacja działalności związanej z pomocą dzieciom poszkodowanym w wyniku wypadków losowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, ośrodków, placówek i innych instytucji o ważnym znaczeniu społecznym:

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej85.52.Z
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
Działalność wspomagająca edukację85.60.Z
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)”

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close