Regulamin

Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków Fundacji TVS w Katowicach

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Fundacja TVS, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu z dnia 01.06.2010.z późniejszymi zmianami, wpisana do rejestru fundacji pod nr KRS 0000361862 z dnia 28.07.2010r.

§ 2

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz.873)
Cele Fundacji określone są w rozdziale II § 10 Statutu Fundacji
Pomoc Fundacji ma charakter subsydiarny, to jest uzupełniający zakres świadczeń finansowanych w pierwszej kolejności ze środków powołanych do tego instytucji (NFZ, PFRON, PCPR, MOPS i MOPR). Podopieczny w pierwszej kolejności jest zawsze zobowiązany podjąć próbę uzyskania świadczeń z tych instytucji, a dopiero w razie odmowy, bądź niewystarczającej ilości środków zwracać się do Fundacji o sfinansowanie tych świadczeń.
§ 3

Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone w Statucie oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.

§ 4

Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 15.03.1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.
Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Fundacji.
§ 5

W ramach działalności Fundacji środki pieniężne mogą być gromadzone i przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

REJESTRACJA POODOPIECZNEGO

§ 6

Przystąpienie do gromadzenia środków dla konkretnego Podopiecznego musi być poprzedzone procedurą wstępną obejmującą ocenę jego stanu zdrowia i potrzeb.

§ 7

Procedurę wstępną wszczyna się na wniosek zainteresowanej osoby lub jej rodziców /opiekunów prawnych.

§ 8

Do podjęcia decyzji o pomocy dla Podopiecznego wymagane jest dostarczenie dokumentacji medycznej.

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

§ 9

W sytuacjach szczególnych Zarząd uprawniony jest do żądania innych dokumentów, jak również do udzielenia pomocy bez konieczności przedłożenia wszystkich dokumentów.

§ 10

Decyzję w sprawie udzielenia pomocy materialnej podejmuje Zarząd jednoosobowo.

§ 11

Pomoc materialna udzielana jest w wysokości i formach ustalanych przez Zarząd, stosownie do posiadanych środków finansowych zgromadzonych na koncie Fundacji.

§ 12

W przypadku zakończenia leczenia Podopiecznego, zamknięcia akcji pomocowej, bądź zgonu – zgromadzone na koncie i niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na wskazanego Podopiecznego Zarząd przeznaczy na cele statutowe Fundacji, po odliczeniu niezbędnych kosztów administracyjnych.

§ 13

Pomoc w formie dofinansowania udzielana jest poprzez refundacje odpowiednio faktury VAT (rachunku) w całości lub w części na cel zgodny z decyzją Zarządu. Faktura VAT (rachunek) winna zostać dostarczona do Fundacji nie później niż 7 dni po jej wystawieniu oraz powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 14

Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych dokumentów i oświadczeń, a w przypadku wątpliwości może odmówić wypłaty dofinansowania lub je zmniejszyć.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Zarząd ma prawo weryfikacji zgodności udzielanej pomocy z celami statutowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 16

Zarząd ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 17

W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu, jak również w sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Zarząd.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu Regulaminu.

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close