Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU, „KARCZMA POD STRZECHOM”

REGULAMIN KONKURSU, „KARCZMA POD STRZECHOM”

ART.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „KARCZMA POD STRZECHOM” zwanego dalej „Konkursem”, jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 126) Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6342617215, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest „Karczma Pod Strzechom” w Górkach Wielkich, zwana dalej „Fundatorem”.
 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje przed przystąpieniem do Konkursu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do Konkursu, a na ich żądanie także w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, utrwalanie oraz odtwarzanie przy pomocy systemu teleinformatycznego.
 4. Konkurs prowadzony jest w dwóch edycjach – pierwszy w dniach od 13 stycznia do 14 stycznia 2018 roku oraz drugi w dniach 27 stycznia do 28 stycznia 2018 roku.
 5. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie internetowej www.tvs.pl oraz zapowiedziana w Audycji „Szlagierowa Biesiada” (emisja premierowa 13 oraz 27 stycznia 2018 roku).
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).
 8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z jego Regulaminem.

ART. 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 3. Nagrodami w konkursie są zaproszenia do „Karczmy Pod Strzechom” w Górkach Wielkich w ilości dwóch sztuk (po jednym na każdy konkurs).
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym w Serwisie odpowiedzi na zagadnienie podane w poście.
 5. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który zostanie wybrany przez komisję konkursową, i który nie wygrał żadnej nagrody na tym fanpage’u w okresie czterech tygodni od daty konkursu.

ART. 3

ZASADY PRZYZNANIA I WYDANIA NAGRODY

 1. Organizator przyzna w każdym konkursie jednemu uczestnikowi, który spełni wymagania określone w art. 2 ust. 3, zaproszenie do „Karczmy Pod Strzechom” w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych), które pokrywa koszt menu (zwane dalej „Nagrodą”). Do wygrania przez jedną osobę jest tylko jedna Nagroda.
 2. Nagrodę można zrealizować wyłącznie w „Karczmie Pod Strzechom” w Górkach Wielkich. Zaproszenie można zrealizować w dowolnym terminie do końca kwietnia 2018 r. po wcześniejszej rezerwacji stolika pod numerem telefonu 501 216 012 lub 504 099 073. Nagrodę w postaci zaproszenia należy mieć przy sobie podczas jej realizacji w „Karczmie Pod Strzechom”.
 3. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie wyższa niż wartość nominalna Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówką).
 4. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa niż wartość nominalna Nagrody Fundator nie wydaje reszty, a Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania zwrotu wartości niewykorzystanej wartości Nagrody w jakiejkolwiek postaci.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  Nie przysługuje mu również prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie, ani odsprzedaż tejże Nagrody osobom trzecim.
 6. W celu otrzymania Nagrody po jej przyznaniu w ciągu trzech dni roboczych należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny w celu dostarczenia Nagrody. Nagrodę można odebrać również osobiście w stacji Telewizji TVS, Plac Grunwaldzki 12, Katowice.
 7. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 8. Zwycięzca poinformowany zostanie przez Organizatora za pomocą zwrotnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu o sposobie odbioru Nagrody do dnia 16 stycznia 2018 roku w przypadku konkursu pierwszego oraz do dnia 30 stycznia 2018 roku w przypadku konkursu drugiego.
 9. Organizator jest odpowiedzialny za przekazanie Nagrody Zwycięzcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, najpóźniej do dnia 10 lutego 2018.
 10. Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych przez Uczestnika, zmiany danych Uczestnika, o której nie został on poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W wypadku nieodebrania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Nagroda ta decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia określone Regulaminem kryteria.

ART. 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres:

TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice

– z dopiskiem „Karczma Pod Strzechom”.

Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

ART. 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora , wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania nagrody zwycięzcy.
 2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom z wyłączeniem Fundatora, któremu udostępnione będzie imię i nazwisko zwycięzcy.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres:

„Administrator Danych Osobowych, TVS Sp. z o.o., Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice”

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

ART. 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.tvs.pl.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis ani osoby z nim związane, a Uczestnik zwalnia Serwis z odpowiedzialności wynikającej z udziału w Konkursie i jego przebiegu.
Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close