Regulaminy

Regulamin konkursu p.t. „Brafitting”

Regulamin konkursu p.t. „Brafitting”

I. Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem konkursu „Brafitting” zwanego dalej konkursem jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach nr KRS000261574. Kapitał zakładowy 50.000 złotych zwanym dalej „Organizatorem”. NIP 6342617215.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs prowadzony jest w ramach premierowej audycji Cafe Silesia

4. W przypadku gdy podczas premierowej audycji Cafe Silesia nie zostanie wyłoniony zwycięzca- konkurs obowiązywać będzie również w czasie emisji powtórkowych danej audycji Cafe Silesia.
5. Konkurs odbędzie się w dniu 01.03.2018. 6. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie internetowej www.tvs.pl .
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).

II UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
9. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
11. Nagrodą w konkursie jest usługa brafitterki w Salonie Biustyna w Bytomiu oraz dobrany biustonosz codzienny. 13. Ilość nagród jest wskazana przez Prowadzącego audycję.

III. Zasady konkursu.
11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać e-mail na adres cafesilesia@tvs.pl – o treści będącej odpowiedzią na zadane w programie pytanie. W e-mailu należy zawrzeć również ewentualne wymagane przez Organizatora dane (informacja taka pojawi się w czasie ogłaszania konkursu w programie). Nagrodę, która jest do wygrania, wskazuje każdorazowo Prowadzący audycję. Nagrodę otrzymają pierwsza bądź pierwsze osoby które przyślą e-mail z prawidłową odpowiedzią (ilość nagród oraz oczekiwanych Zwycięzców wskazuje Prowadzący).
12. W ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i poproszeni o dane do przesyłki lub kontaktu. 13. W przypadku braku przesłania Organizatorowi danych do przesyłki lub danych do kontaktu (w zależności od rodzaju prośby Organizatora) w ciągu 3 dni od wystosowanej prośby Organizatora – Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 14. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę e-maili. Przesłanie dowolnej ilości e-maili upoważnia do otrzymania jednej nagrody w konkursie.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 16. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 17. W razie pytań lub wątpliwości Zwycięzcy istnieje możliwość zadania pytania o nagrodę – wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00. Należy wówczas zadzwonić pod numer 32 608 92 00 i prosić o połączenie z Redakcją Cafe Silesia. Koszt zgodny z taryfą operatora. 18. Organizator zastrzega sobie prawo nie odpisywania na pytania zadane drogą mailową.


IV. Postanowienia końcowe

19. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e-mail Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego. 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e-maile.
21. Wszystkie nie przyznane podczas konkursu nagrody pozostaną własnością Organizatora.
22. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie www.tvs.pl.
23. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.


Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close