Kategoria

Regulamin konkursu p.t. „WYDARZENIA”

Regulamin konkursu p.t. „WYDARZENIA”

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu „WYDARZENIA” zwanego dalej konkursem jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach nr KRS000261574. Kapitał zakładowy 50.000 złotych zwanym dalej „Organizatorem”. NIP 6342617215.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.02. 2018 roku i trwać będzie do odwołania. 4. Konkurs prowadzony jest w ramach premierowych audycji Cafe Silesia (w audycjach premierowych Cafe Silesia wybranych przez Organizatora).
5. W przypadku gdy podczas premierowych audycji Cafe Silesia nie zostanie wyłoniony zwycięzca- konkurs obowiązywać będzie również w czasie emisji powtórkowych danej audycji Cafe Silesia.
6. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie internetowej www.tvs.pl .
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).

 

II UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
9. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 11. Nagrody w konkursie rozdawane są w ramach cyklu CafePropozycje lub niezależnie od cyklu.
12. Nagrodami w konkursie są nagrody w postaci zaproszeń na seanse, koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne oraz rozrywkowe. 13.Rodzaj i ilość nagród są każdorazowo wskazane w audycji. 14. Prowadzący wskazuje także każdorazowo dla ilu osób obowiązuje jedna nagroda.

III. Zasady konkursu.
15. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać e-mail na adres cafesilesia@tvs.pl – z odpowiedzią na pytanie Prowadzącego lub o treści wskazanej w audycji. W e-mailu należy zawrzeć również ewentualne wymagane przez Organizatora dane (informacja taka pojawi się w czasie ogłaszania konkursu w programie). Nagrodę, która jest do wygrania, wskazuje każdorazowo Prowadzący audycję. Nagrodę otrzymają pierwsza bądź pierwsze osoby które przyślą e-mail z prawidłową odpowiedzią (ilość nagród oraz oczekiwanych Zwycięzców wskazuje każdorazowo Prowadzący).
16. W przypadku jeżeli wydarzenie odbywa się w ciągu następnego dnia po emisji audycji – Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej następnego dnia po emisji programu. Wówczas też zostanie przekazana informacja na temat miejsca, terminu i godziny wydarzenia. 17. W przypadku jeżeli wydarzenie odbywa się 2,3,4 lub więcej dni po emisji audycji – Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej najpóźniej w przeddzień wydarzenia. Wówczas też zostanie przekazana informacja na temat miejsca, terminu i godziny wydarzenia. 13. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę e-maili. Przesłanie dowolnej ilości e-maili upoważnia do otrzymania jednej nagrody w konkursie.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przekazanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 19. Jeżeli wydarzenie odbywa się 2,3,4 lub więcej dni po emisji audycji- w przypadku braku przesłania Organizatorowi danych niezbędnych do odbioru nagrody- w ciągu doby od wystosowanej prośby – Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 20. W razie pytań lub wątpliwości Zwycięzcy istnieje możliwość zadania pytania o nagrodę wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Należy wówczas zadzwonić pod numer 32 608 92 00 i prosić o połączenie z redakcją Cafe Silesia. Koszt zgodny z taryfą operatora. 21. Organizator zastrzega sobie prawo nie odpisywania na pytania zadane drogą mailową. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Organizatora wydarzeń. 23. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

IV. Postanowienia końcowe.
24. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e-mail Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e-maile.
18. Wszystkie nie przyznane podczas konkursu nagrody pozostaną własnością Organizatora.
26. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie www.tvs.pl.
27. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close