Region

Śląskie: więcej możliwości wsparcia

Z końcem lipca Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020. Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 16 sierpnia br.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Najnowsze wydanie Silesia Flesz [4.09.2018]

 

Zaktualizowany program operacyjny został rozszerzony m.in. o trzy nowe obszary wsparcia, które odpowiadają na aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców.

Stworzono m.in. możliwość wsparcia projektów dotyczących wymiany indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne kotły opalane m.in. paliwem stałym wraz z ewentualną termomodernizacją – jest to kolejny krok, jaki władze województwa poczyniły w walce z niską emisją.

Zobacz także: Debata Business Centre Club: Katowice to lider Metropolii?

Debata Business Centre Club: Katowice to lider Metropolii? [WIDEO]

Zaktualizowaliśmy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Perspektywa unijna programowana jest z kilkuletnim wyprzedzeniem. Rzeczywistość jednak nie stoi w miejscu, ale się zmienia. Aktualizacja polegała na zwiększeniu puli wydawanych środków na te działania, które cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów oraz rozszerzenia na te rejony, które najbardziej potrzebują wsparcia, na przykład sztandarowy projekt realizowany w województwie śląskim, czyli walka o czyste powietrze – podkreślił Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć również przedsiębiorcy, a to dzięki rozszerzeniu działań w osiach priorytetowych: I Nowoczesna gospodarka oraz III Konkurencyjność MŚP. W ramach I osi będą oni mogli inwestować w usługi proinnowacyjne. Natomiast zmiany w obszarze III osi wynikają głównie z potrzeby umiędzynarodowienia gospodarki regionu. Przedsiębiorcy z regionu wyrobili sobie już markę jako innowacyjni i godni zaufania partnerzy biznesowi. Do tej pory w RPO brakowało jednak mechanizmów wspierających promocję śląskich firm na zagranicznych rynkach. Nowe działanie z zakresu konkurencyjności MŚP otworzy im możliwość nawiązywania długoterminowych relacji partnerskich z przedsiębiorcami z całego świata oraz ułatwi promocję śląskich pomysłów biznesowych za granicą.

Nowe obszary wsparcia w RPO WSL 2014-2020 to w szczególności:

-Wsparcie ekosystemu innowacji – oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka,
-Wsparcie promocji gospodarczej regionu (planowana ścieżka pozakonkursowa) oraz dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw (planowana ścieżka konkursowa) – oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP,
-Wymiana źródeł ciepła na kotły minimum 5 klasy emisji opalane m.in. paliwem stałym (dopuszczalne są również urządzenia zgodne ze standardami ekoprojektu) wraz z termomodernizacją oraz zastosowaniem i premiowaniem odnawialnych źródeł energii – oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Najważniejsze przesunięcia w ramach środków europejskich to – prócz promocji eksportu polskich firm oraz przekazania środków na budowę dróg powiatowych – kwota na smog. Do tej pory Unia Europejska przyglądała się temu zjawisku w kwestii rozdysponowania środków. Przyszła kadencja to już będzie w dużej mierze perspektywa europejska ukierunkowana na walkę o czyste powietrze, czyli likwidację smogu. W tej chwili wynegocjowaliśmy kwotę około 50 milionów złotych, którą będziemy mogli przeznaczyć na rzecz dofinansowania wymiany kotłów pozaklasowych na kotły klasy piątej i wyższej – zaznaczył marszałek Wojciech Saługa.

Aktualizacja RPO WSL 2014-2020 w mniejszym lub większym stopniu wpłynęła na niemal każdą oś priorytetową programu. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. nowych typów projektów przypisanych do osi priorytetowych: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz VI Transport. W tej pierwszej całkowicie usunięto wsparcie dla pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla, a rozszerzono ją o wsparcie budowy i przebudowy tras rowerowych. Natomiast dziedzinę transportu poszerzono o nowy typ dróg, których rozbudowa będzie mogła zostać dotowana unijnymi środkami, dając w ten sposób samorządom możliwość wsparcia budowy dróg powiatowych i gminnych.

Więcej mamy na innowacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, więcej na efektywność energetyczną, na doposażenie służb ratowniczych, więcej na usługi społeczne. Rezygnujemy przy tym ze wsparcia pojazdów napędzanych silnikami diesla w transporcie miejskim – podkreślił wicemarszałek Michał Gramatyka.

Rozszerzone zostały również możliwe działania w ramach osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Od tej pory możliwe będzie również realizowanie projektów zakładających wyłącznie poprawę jakości wychowania przedszkolnego, bez konieczności tworzenia nowych placówek opieki przedszkolnej w gminach o wysokim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

Natomiast wsparcie w ramach osi VII Rynek pracy rozszerzono o nowe grupy docelowe, tj. osoby pracujące (ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych), reemigranci, imigranci, osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich rodziny. Uzupełniono również katalog beneficjentów w wielu działaniach m.in. o Związek Metropolitalny, tj. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Źródło i foto: Slaskie.pl

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close