Regulaminy

Regulamin konkursu p.t. „WYDARZENIA”

Regulamin konkursu p.t. „WYDARZENIA”

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu „WYDARZENIA” zwanego dalej konkursem jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach nr KRS000261574. Kapitał zakładowy 50.000 złotych zwanym dalej „Organizatorem”. NIP 6342617215.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.06. 2018 roku i trwać będzie do odwołania. 4. Konkurs prowadzony jest w ramach premierowych audycji Cafe Silesia (w audycjach premierowych Cafe Silesia wybranych przez Organizatora).
5. W przypadku – gdy podczas premierowych audycji Cafe Silesia nie zostanie wyłoniony zwycięzca- konkurs obowiązywać będzie również w czasie emisji powtórkowych danej audycji Cafe Silesia.
6. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.tvs.pl .
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).

II. Uczestnicy i przebieg konkursu.
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 3. Nagrody w konkursie rozdawane są w ramach cyklu CafePropozycje lub niezależnie od cyklu – w poszczególnych ogłaszanych konkursach.
4. Nagrodami w konkursie są nagrody w postaci zaproszeń na seanse filmowe, koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne oraz rozrywkowe. 5.Rodzaj i ilość nagród są każdorazowo wskazane w audycji. 6. Prowadzący wskazuje także każdorazowo dla ilu osób obowiązuje jedna nagroda.

III. Zasady konkursu.
1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać e-mail na adres cafesilesia@tvs.pl – z odpowiedzią na pytanie Prowadzącego. W e-mailu należy zawrzeć również ewentualne wymagane przez Organizatora dane (informacja taka pojawi się w czasie ogłaszania konkursu w programie). Nagrodę, która jest do wygrania, wskazuje każdorazowo Prowadzący audycję. Nagrodę otrzymają pierwsza bądź pierwsze osoby które przyślą e-mail z prawidłową odpowiedzią na pytanie(ilość nagród oraz oczekiwanych Zwycięzców wskazuje każdorazowo Prowadzący).
2. W przypadku – jeżeli wydarzenie odbywa się w ciągu następnego dnia po emisji audycji – Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej następnego dnia po emisji programu. Wówczas też zostanie przekazana informacja na temat miejsca, terminu i godziny wydarzenia. Informacja o wygranej jest równoznaczna z otrzymaniem nagrody. 3. W przypadku jeżeli wydarzenie odbywa się 2,3,4 lub więcej dni po emisji audycji – Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej najpóźniej w przeddzień wydarzenia. Wówczas też zostanie przekazana informacja na temat miejsca, terminu i godziny wydarzenia. Informacja o wygranej jest równoznaczna z otrzymaniem nagrody. 4. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę e-maili. Przesłanie dowolnej ilości e-maili upoważnia do otrzymania jednej nagrody w konkursie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę numeru telefonu, miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przekazanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 6. Jeżeli wydarzenie odbywa się 2,3,4 lub więcej dni po emisji audycji- w przypadku braku przesłania Organizatorowi danych niezbędnych do odbioru nagrody- w ciągu doby od wystosowanej prośby – Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 7. W razie pytań lub wątpliwości Zwycięzcy istnieje możliwość zadania pytania o nagrodę wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Należy wówczas zadzwonić pod numer 32 608 92 00 i prosić o połączenie z redakcją Cafe Silesia. Koszt zgodny z taryfą operatora. 21. Organizator zastrzega sobie prawo nie odpisywania na pytania zadane drogą mailową. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Organizatora wydarzeń. 9. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

IV. Ochrona danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).
Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci adresu zamieszkania.
Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: fundatorowi nagrody w celu wysłania lub wydania nagrody.
Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Uczestnikom przysługuje prawo do:
uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres cafesilesia@tvs.pl. W temacie wiadomości należy wpisać hasło: Ochrona danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe.
24. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e-mail Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e-maile.
18. Wszystkie nie przyznane podczas konkursu nagrody pozostaną własnością Organizatora.
26. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie www.tvs.pl.
27. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close