Regulaminy

Regulamin Atmasfera Exclusive

Regulamin Atmasfera Exclusive

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem konkursu „Atmasfera Exclusive Poranek Silesia”, zwanego dalej „Konkursem” jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000261574 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród producent wykonawczy ATMA zwany dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVS – „Poranek Silesia” (zwanej dalej „Audycją”).

4. Konkurs odbędzie się w dniach 15.01.2020 i 23.01.2020 w odcinkach Audycji.

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi oraz Fundatorowi przez uczestników Konkursu będą przez nich przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).

 1. UCZESTNICY KONKURSU.
  1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego.
  2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
  3.Nagrodą w Konkursie jest określona w Audycji przez Prowadzącego ilość podwójnych biletów wstępu na 
  Atmasfera Exclusive , 18 stycznia 2020 roku o godzinie 19.00 w Hali Ergo Arena w Gdańsku i 25 stycznia 2020 roku o godzinie 19.00 w Spodku w Katowicach
  4.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Fundatora nagród.

 1. ZGŁOSZENIE I PRZEBIEG KONKURSU.
  1.Aby zgłosić się do udziału w Konkursie należy przesłać e-maila z odpowiedzią na pytanie, zadane w czasie trwania Audycji „Poranek Silesia”.
  2.Wszystkie osoby, które zgłoszą się do Konkursu, a ich zgłoszenia według niniejszego Regulaminu będą ważne, wezmą udział w Konkursie. Wskazana przez Prowadzącego ilość osób, które najszybciej prześlą drogą e-mailową wiadomości z prawidłową odpowiedzią na pytanie – otrzymają nagrodę. O zwycięstwie nagrody decyduje kolejność nadesłanych e-maili.
  3.Wiadomości e-mailowe można wysyłać od momentu ogłoszenia Konkursu w programie ,,Poranek Silesia”.
  4.Każdy uczestnik Konkursu, ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową podczas trwania całej edycji wszystkich konkursów
   „ Atmasfera Exclusive Poranek Silesia”. Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych i e-mailowych.
  5.Organizator skontaktuje się e-mailowo z osobami, które zgodnie z Regulaminem zostaną Zwycięzcami Konkursu.
  6.W przypadku, gdy Zwycięzcy odmówią Organizatorowi przekazania danych niezbędnych do przekazania nagrody (imię i nazwisko oraz adres e-mail) lub nie prześlą danych w terminie 1 dnia od informacji od Organizatora, prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę wiadomości e-mailowych w każdej edycji Konkursu. Przesłanie dowolnej ilości wiadomości e-mailowych upoważnia do otrzymania przez jedną osobę jednej nagrody w Konkursie. 7.Nagroda w formie biletów do odebrania w siedzibie stacji.
  8.Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę danych osobowych i e-mail, uniemożliwiające odbiór Zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
  9.Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
  1.Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do TVS wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40 -126 Katowice, z dopiskiem „
  Atmasfera Exclusive Poranek Silesia”. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
  2. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).
  2.Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
  3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, adres mailowy. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są imię, nazwisko, adres mailowy.
  4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
  5. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
  6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
  7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
  9. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Redakcji „Poranek Silesia” w celu przekazania danych Zwycięzców; Fundatorowi Nagrody – w celu przekazania nagrody.
  10. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a)Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
  11. Uczestnikom przysługuje prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. żądania skorygowania nieprawidłowych Da nych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres sekretariat@tvs.pl.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e-mailowych Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu organizatora. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwerów internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e -maile.
3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.tvs.pl.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close