Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU „AT – Uni 25.07.2019”

REGULAMIN KONKURSU „AT – Uni 25.07.2019”

 

ART.1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu „ „AT – Uni 25.07.2019”” zwanego dalej „Konkursem”, jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 126) Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6342617215, zwaną dalej „Organizatorem”.
Fundatorem nagrody w Konkursie jest Alexander Toys, zwany dalej „Fundatorem”
Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje przed przystąpieniem do Konkursu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do Konkursu, a na ich żądanie także w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, utrwalanie oraz odtwarzanie przy pomocy systemu teleinformatycznego.
Konkurs prowadzony jest w dniach od 24 lipca 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku.
Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z jego Regulaminem.

ART. 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz Fundatora.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym w Serwisie odpowiedzi na zagadnienie podane w poście.
Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który zostanie wybrany przez komisję konkursową, i który nie wygrał żadnej nagrody na tym fanpage’u w okresie dwóch tygodni od daty konkursu.

ART. 3
ZASADY PRZYZNANIA I WYDANIA NAGRODY
Organizator przyzna uczestnikowi, który pierwszy spełni wymagania określone w art. 2 ust. 3, grę planszową „Uni” (zwane dalej „Nagrodą”). Do wygrania przez jedną osobę jest tylko jedna Nagroda.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Nie przysługuje mu również prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie, ani odsprzedaż tejże Nagrody osobom trzecim.
Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Zwycięzca poinformowany zostanie przez Organizatora za pomocą zwrotnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu o sposobie odbioru Nagrody do dnia 9 sierpnia 2019 roku.
Organizator jest odpowiedzialny za przekazanie Nagrody Zwycięzcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych przez Uczestnika, zmiany danych Uczestnika, o której nie został on poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków,
o których mowa w niniejszym Regulaminie. W wypadku nieodebrania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Nagroda ta decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia określone Regulaminem kryteria.

ART. 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres:
TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice
– z dopiskiem „AT – Uni 25.07.2019””
Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

ART. 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora , wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania nagrody zwycięzcy.
Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres:
„Administrator Danych Osobowych, TVS Sp. z o.o., Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice”
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

ART. 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.tvs.pl.
W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis ani osoby z nim związane, a Uczestnik zwalnia Serwis z odpowiedzialności wynikającej z udziału w Konkursie i jego przebiegu.

Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close