Regulaminy

Regulamin Konkursu „GRY ALEXANDER”

Regulamin Konkursu „GRY ALEXANDER”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Organizatorem konkursu „GRY ALEXANDER”, zwanego dalej „Konkursem” jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 000261574 zwana dalej „Organizatorem”.
Fundatorem nagród jest Z.P. Alexander Piotr Pundzis z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Telewizyjna 19, NIP: 5891439727 zwanego dalej „Fundatorem”.
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVS – „CAFE SILESIA” (zwanej dalej „Audycją”).
Konkurs będzie odbywał się w terminie 23.04.2018 – 31.05.2018 r. w wybranych przez Organizatora odcinkach Audycji.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi oraz Dystrybutorowi przez uczestników Konkursu będą przez nich przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).

II. UCZESTNICY KONKURSU.
Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
Nagrodą w Konkursie jest wybrana przez Fundatora gra planszowa wskazana w Audycji.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Fundatora nagród.

III. ZGŁOSZENIE I PRZEBIEG KONKURSU.
Aby zgłosić się do udziału w Konkursie należy przesłać e-maila z odpowiedzią na pytanie, zadane w czasie trwania Audycji „Cafe Silesia”.
Wszystkie osoby, które zgłoszą się do Konkursu, a ich zgłoszenia według niniejszego Regulaminu będą ważne, wezmą udział w Konkursie. Wskazana przez Prowadzącego ilość osób, które najszybciej prześlą drogą e-mailową wiadomości z prawidłową odpowiedzią na pytanie – otrzymają nagrodę . O zwycięstwie nagrody decyduje kolejność nadesłanych e-maili.
Wiadomości e-mailowe można wysyłać od momentu ogłoszenia Konkursu w programie ,,Cafe Silesia”.
Każdy uczestnik Konkursu, ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową podczas trwania całej edycji wszystkich konkursów „Gry Alexander”. Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych i e-mailowych.
Organizator skontaktuje się e-mailowo z osobami, które zgodnie z Regulaminem zostaną  Zwycięzcami Konkursu.
W przypadku, gdy Zwycięzcy odmówią Organizatorowi przekazania danych niezbędnych do przesłania nagrody (imię i nazwisko, adres i nr telefonu) lub nie prześlą pełnych danych w terminie 3 dni od informacji od Organizatora, prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę wiadomości e- mailowych w każdej edycji Konkursu. Przesłanie dowolnej ilości wiadomości e- mailowych upoważnia do otrzymania przez jedną osobę jednej nagrody w Konkursie.
Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do TVS wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice – z dopiskiem „Cafe Silesia- Gry Alexander”. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

 V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora (TVS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy.
Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, TVS Sp. z o.o., Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e- mailowych Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e- mail na serwer systemu organizatora. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwerów internetowych , za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e-maile.
Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.tvs.pl.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close