Regulaminy

Regulamin konkursu pt. „Cukierki Reutter”

Regulamin konkursu pt. „Cukierki Reutter”

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu „Cukierki Reutter” zwanego dalej konkursem jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach nr KRS000261574. Kapitał zakładowy 50.000 złotych zwanym dalej „Organizatorem”. NIP 6342617215. 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs prowadzony jest w ramach wybranych przez Organizatora – premierowych odcinkach audycji Cafe Silesia (emisja cykliczna audycji: poniedziałki i czwartki) 4. W przypadku gdy podczas premierowych audycji Cafe Silesia nie zostanie wyłoniony zwycięzca- konkurs obowiązywać będzie również w czasie emisji powtórkowych danej audycji Cafe Silesia. 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.09. 2018 roku i trwać będzie do odwołania (emisja w audycjach Cafe Silesia wybranych przez Organizatora) 6. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.tvs.pl 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II. Uczestnicy konkursu i jego przebieg.

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego. 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 3. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe- w postaci cukierków ziołowych Firmy Reutter – wskazane każdorazowo przez Prowadzącego. 4.Skład zestawu jest każdorazowo wskazany przez Prowadzącego audycję. 5. Ilość nagród jest każdorazowo wskazana przez Prowadzącego audycję. 6. Fundatorem nagrody jest Firma Reutter.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

Warunkami uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagród są:

a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, poprzez wpisanie w mailu następującej treści: „ Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu „Firma Reutter cukierki”i akceptuję jego treść.”

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, poprzez wpisanie pod postem następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, przez Organizatora w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.

c) Wyrażenie zgody na używanie przez Operatora technicznego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony), dla celów kontaktu w związku z wygraną w Konkursie na numer telefonu, który Uczestnik podał w zgłoszeniu do Konkursu, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów kontaktu w związku z wygraną w Konkursie, na udostępniony przeze mnie numer telefonu.” Wyrażenie wyżej wymienionych zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie oraz otrzymanie nagrody.

 

Zasady konkursu.
1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać e-mail na adres cafesilesia@tvs.pl – o treści będącej odpowiedzią na zadane w programie pytanie. W e-mailu należy zawrzeć również ewentualne wymagane przez Organizatora dane (informacja taka pojawi się w czasie ogłaszania konkursu w programie). Nagrodę otrzymają pierwsza bądź pierwsze osoby które przyślą e-mail z prawidłową odpowiedzią.

2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i poproszeni o dane do przesyłki lub kontaktu.

3. W przypadku braku przesłania Organizatorowi danych do przesyłki lub danych do kontaktu (w zależności od rodzaju prośby Organizatora) w ciągu 3 dni od wystosowanej prośby Organizatora – Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

4. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę e-maili. Przesłanie dowolnej ilości e-maili upoważnia do otrzymania jednej nagrody w konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

6. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

7. W razie pytań lub wątpliwości Zwycięzcy istnieje możliwość zadania pytania o nagrodę – wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00. Należy wówczas zadzwonić pod numer 32 608 92 00 i prosić o połączenie z Redakcją Cafe Silesia. Koszt zgodny z taryfą operatora. 18. Organizator zastrzega sobie prawo nie odpisywania na pytania zadane drogą mailową.

IV. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci adresu zamieszkania. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem). Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: fundatorowi nagrody w celu wysłania lub wydania nagrody. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Uczestnikom przysługuje prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres cafesilesia@tvs.pl. W temacie wiadomości należy wpisać hasło: Ochrona danych osobowych.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close