Regulaminy

Regulamin Plebiscytu na „Miasto Przyjazne Mieszkańcom”

I. Idea Plebiscytu

 

Plebiscyt jest rodzajem promocji śląskich miast i gmin, które wykazują ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy mieszkańców. Miasta i Gminy województwa śląskiego, które najbardziej zasłużyły na określenie „mała ojczyzna” stanowią niepowtarzalną wartość w odbiorze swoich mieszkańców. Z tej też przyczyny przy okazji obchodów 9 urodzin Telewizji TVS ogłoszony zostaje niniejszy konkurs – Plebiscyt na najlepszą i najbardziej przyjazną dla mieszkańców małą ojczyznę t.j. miasto lub gminę.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.      Organizatorem Plebiscytu „Przyjazne Miasto” zwanego dalej „Plebiscytem”, jest „TVS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261574, posiadająca numer NIP: 6342617215, o kapitale zakładowym 50.000 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Wyniki Plebiscytu ogłoszone będą na stronie internetowej Organizatora www.tvs.pl .

3.   Miasta i Gminy czyli kandydatów do Plebiscytu TVS zgłaszają mieszkańcy tych miejscowości lub ich sympatycy.

4.  Uczestnikiem Plebiscytu /oraz głosującym wysyłającym sms-y/ może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej, dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Plebiscycie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

5.  Pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego na podany przez Organizatora numer.

6. Tekst Regulaminu Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

III. Zasady Plebiscytu

 

 1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów.
 2. Pierwszy etap rozpoczyna się w dniu 05-04-2017r. (środa) zamieszczeniem na stronie www.tvs.pl niniejszego Regulaminu. Z tą chwilą osoby które zapoznały się i akceptują Regulamin mogą oddawać głosy w formie komentarzy na poszczególne miasta i gminy regionu, pod artykułem dotyczącym plebiscytu, zarówno na stronie www.tvs.pl jak i na  oficjalnym profilu TVS na Facebooku.
 3. Po 14. dniach trwania I Etapu Plebiscytu nastąpi podsumowanie i Organizator wybierze spośród zgłoszonych Miast i Gmin pięć jednostek z największą ilością pozytywnych komentarzy głosów. Te miasta przechodzą do II Etapu.
 4. W II Etapie trwającym do dnia 30-04-2017r. uczestnicy oddawać będą głosy w formie:

– SMS-ów na poszczególne miasta/Gminy spośród pięciu wybranych w I Etapie,

– sondy na stronie www.tvs.pl.

 1. Aby oddać głos na wybrane przez siebie Miasto/Gminę –należy wysłać SMS na numer 72068 wpisując w treść SMS-a „TAK.NAZWA MIASTA”. Informacje dot. oznaczenia każdego spośród pięciu kandydatów znajdować  się będą na stronie internetowej Organizatora. Całkowity koszt jednego SMS to 2.46. zł. brutto (w tym 23% VAT).
 2. Ilość oddanych SMS-ów sumuje system, obsługujący Plebiscyt. Z jednego numeru telefonu rejestrowane są maksymalnie dwa SMS-y w ciągu 60 sekund.
 3. Sonda na stronie www.tvs.pl polega na wyborze spośród zakwalifikowanych po I Etapie kandydatów.
 4. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
 5. W SMS-ie Uczestnik Konkursu nie podaje żadnych danych osobowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania SMS-ów, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych, m.in. także za wysyłanie przez osoby głosujące większej ilości SMS-ów w ciągu 60 sekund.

 

 

 

IV. Wynik Plebiscytu

 1. O zwycięstwie Miasta/Gminy decyduje liczba oddanych głosów, zarejestrowanych przez system sms oraz oddanych w sondzie na stronie www.tvs.pl.
 2. Ogłoszenie  zwycięzcy nastąpi „na żywo” w dniu 6-05-2017r. podczas uroczystej  Gali, zorganizowanej przez Organizatora w 9 urodzin TVS w Chudowie k. Gliwic.

 

 

 

V. Nagrody

1.   Prezydent (Wójt, Burmistrz) zwycięskiego Miasta / Gminy  otrzyma statuetkę „Przyjazne Miasto”. Ponadto zwycięskiemu Miastu/Gminie zostanie poświęcony odcinek specjalny programu „Kalejdoskop Regionu” emitowanego w TVS.

2.   Decyzja Organizatora w zakresie wskazania zwycięzcy jest decyzją ostateczną i nie podlega odwołaniu.

 

 

 

VI. Dane osobowe.

 

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników zabawy będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane,  gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić udział w zabawie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

 

 

VII. Reklamacje i odpowiedzialność.

 

1.  Wszelkie reklamacje, dotyczące przebiegu Plebiscytu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie, w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od zakończenia Plebiscytu.

2.  Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego przesłano SMS, wraz z dokładnym opisem, wskazującym na powód reklamacji.

4.   Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie  udziału w Plebiscycie przez jego Uczestników.

6.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Plebiscytu.

7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń SMS przez osoby nie uprawnione.

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych oraz SMS-ów powstałych w szczególności po stronie operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Plebiscytu.

3.      Wysyłając SMS o treści i pod numer wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4.   Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Plebiscytu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika – w tym odmówić mu przyznania nagrody – jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem.

5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close