Regulaminy

Regulamin Konkursu „Szlagierowa Lista TVS – Mirek Bieliński”

Regulamin Konkursu „Szlagierowa Lista TVS – Mirek Bieliński”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem konkursu „ SZLAGIEROWA LISTA TVS – Mirek Bieliński”, zwanego dalej „Konkursem” jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000261574 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest Rock Revolution Katarzyna Wydra-Chrąchol z siedzibą przy ul. Włościańskiej 9, 55-011Siechnice, NIP: 7542691487, zwane dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVS – „Szlagierowa Lista TVS” (zwanej dalej „Audycją”).

4. Konkurs odbędzie się w terminie 31.03.2019 r. w ramach odcinka Audycji.

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).

 

II. UCZESTNICY KONKURSU.
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
3.Nagrodą w Konkursie jest wskazana w Audycji płyta CD – Mirek Bieliński „Piosenki z serca”.
4.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Fundatora nagród.

 

III. ZGŁOSZENIE I PRZEBIEG KONKURSU.
1.Aby zgłosić się do udziału w Konkursie należy przesłać e-maila na adres tvs@tvs.pl z odpowiedzią na pytanie, zadane w czasie trwania Audycji „Szlagierowa Lista TVS”.
2.Wszystkie osoby, które zgłoszą się do Konkursu, a ich zgłoszenia według niniejszego Regulaminu będą ważne, wezmą udział w Konkursie. Wskazana przez Prowadzącego ilość osób, które najszybciej prześlą drogą e-mailową wiadomości z prawidłową odpowiedzią na pytanie – otrzymają nagrodę. O zwycięstwie nagrody decyduje kolejność nadesłanych e-maili.
3.Wiadomości e-mailowe można wysyłać od momentu ogłoszenia Konkursu w programie ,,Szlagierowa Lista TVS”.
4.Każdy uczestnik Konkursu, ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową podczas edycji „Szlagierowa Lista TVS – Mirek Bieliński”. Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych i e-mailowych.
5.Organizator skontaktuje się e-mailowo z osobami, które zgodnie z Regulaminem zostaną Zwycięzcami Konkursu.
6.W przypadku, gdy Zwycięzcy odmówią Organizatorowi przekazania danych niezbędnych do przesłania nagrody (imię i nazwisko, adres) lub nie prześlą pełnych danych w terminie 3 dni od informacji od Organizatora, prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę wiadomości e-mailowych w każdej edycji Konkursu. Przesłanie dowolnej ilości wiadomości e-mailowych upoważnia do otrzymania przez jedną osobę jednej nagrody w Konkursie. 7.Nagroda przesyłana będzie przez Organizatora w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zwycięzcę pełnych i prawidłowych danych do wysyłki.
8.Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
9.Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1.Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do TVS wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40 -126 Katowice, z dopiskiem „Szlagierowa Lista TVS – Mirek Bieliński”. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
2. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).
2.Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, adres mailowy. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci imię, nazwisko, adres mailowy, dane teleadresowe.
4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
5. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
9. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Redakcji Szlagierowej Listy TVS w celu przekazania danych Zwycięzców oraz przesłania nagrody.
10. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
11. Uczestnikom przysługuje prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres sekretariat@tvs.pl.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e-mailowych Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu organizatora. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwerów internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e -maile.
3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.tvs.pl.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close