Regulaminy

Regulamin konkursu p.t. „MIKOŁAJKI”

Regulamin konkursu p.t. „MIKOŁAJKI”

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu „MIKOŁAJKI” zwanego dalej konkursem jest Telewizja TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach nr KRS000261574. Kapitał zakładowy 50.000 złotych zwanym dalej „Organizatorem”. NIP 6342617215.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec. 3. Konkurs prowadzony jest w ramach audycji Cafe Silesia (emisja cykliczna poniedziałek i czwartek)
4. Konkurs odbędzie się w dniu 04.12.2017 r. 5. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie internetowej www.tvs.pl .
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).

II UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia która uzyska zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekuna prawnego.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
9. Nagrodami są :dwa zestawy produktów marki SOXY.PL; bon do SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY – 4 DENT DOROTA STANIA oraz dwa zaproszenie do BREAK THE CODE – ESCAPE ROOM w Katowicach 10. Wytyczne do – nagród w postaci zaproszeń/bonów – znajdują się na voucherach. 11. Organizator zastrzega sobie, że zaproszenia/bony należy zrealizować zgodnie z wytycznymi zamieszonymi na voucherze.

III. Zasady konkursu.
10. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać e-mail na adres cafesilesia@tvs.pl – ze wskazanym przez Prowadzącego hasłem oraz o treści będącej odpowiedzią na zadane w programie pytanie. Nagrodę otrzyma pierwsza osoba które przyśle e-mail z prawidłową odpowiedzią na pytanie lub dwie pierwsze osoby, które przyślą e-mail z prawidłową odpowiedzią na pytanie. Prowadzący wskazuje każdorazowo ilość nagród, które rozdaje w danym momencie Audycji. 11. W ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu zwycięzcy zostaną powiadomiony o wygranej.
12. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę e-maili. Przesłanie dowolnej ilości e-maili upoważnia do otrzymania jednej nagrody w konkursie.
13. W przypadku uczestnictwa w konkursie kilku osób z jednej rodziny (lub zamieszkałych pod jednym adresem) nagroda przysługuje tylko jednej osobie, w takim przypadku przydzielana jest nagroda osobie która pierwsza wysłała e-mail. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
15. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

IV. Postanowienia końcowe.
16. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e-mail Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e-maile.
18. Wszystkie nie przyznane podczas konkursu nagrody pozostaną własnością Organizatora.
19. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie www.tvs.pl.
20. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close