Statut fundacji

„FUNDACJA TVS”

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA TVS”

Tekst jednolity z dnia 2013-04-08

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja TVS” zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez: Telewizję TVS z siedzibą w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 12 zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Ewą Pluta w kancelarii notarialnej w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5/4, za numerem repertorium A nr 2905/2010, dnia 01-06-2010r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Katowice.

§4

Właściwym Ministrem ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§6

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§7

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, z założenia prowadzi działalność non profit , t.j. wszelkie wpływy finansowe ( po potrąceniu niezbędnych kosztów) zostaną przekazane na realizację celów statutowych fundacji.

§8

 1. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji.

 2. Nazwa fundacji brzmi Fundacja TVS. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Fundacja została powołana w celu:

    1. Wspierania osób szczególnie uzdolnionych, które nie mogą realizować swoich przedsięwzięć ze względu na trudną sytuację materialną.

    2. Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym

    3. Wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym

    4. Udzielania pomocy placówkom wychowawczym, opiekuńczym i oświatowym ( w tym domom dziecka, domom pomocy społecznej) oraz innym instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym.

    5. Udzielania pomocy osobom i instytucjom poszkodowanym w klęskach żywiołowych.

§11

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, ośrodków, placówek i innych instytucji o ważnym znaczeniu społecznym :

 1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw i środków medycznych.

 2. Wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny.

 3. Organizowanie i finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

 4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji placówek służby zdrowia, ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej , domów dziecka.

 5. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.

 6. Organizowanie akcji pomocy z udziałem innych podmiotów.

2. Fundacja realizuje cele pożytku publicznego poprzez następujące działania:

Wychowanie przedszkolne

Szkoły podstawowe

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

Szkoły policealne oraz wyższe

Pozaszkolne formy edukacji

Działalność wspomagająca edukację

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Działalność związana ze sportem

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3 tysiące (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem a realizacja jej celów finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez fundację na zasadach przewidzianych w statucie.

§15

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.

 2. Dotacji, datków i subwencji.

 3. Dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez publicznych i akcji promocyjnych prowadzonych przez Fundację przy udziale TVS lub innych osób.

 4. Zysku z lokat w bankach.

 5. Wpłat podatników z tytułu 1% podatku dochodowego.

§16

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków Zarządu lub Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 1. Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 1. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKŁADY FUNDACJI

§ 19

 1. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 2. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 3. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 4. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

 6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§20

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

 3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 4. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

RADA FUNDACJI

§21

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób fizycznych lub prawnych powoływanych (i odwoływanych) na okres 3 lat przez Fundatora.

 2. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

 3. Ustanie członkostwa w radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania lub śmierci osoby pełniącej te funkcję.

 4. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

 5. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

6. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§22

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

 3. uchwalanie zmian Statutu Fundacji

 4. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji

 5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd

 6. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu

 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium

 8. zatwierdzanie rocznych planów budżetowych Fundacji.

 9. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz o utworzeniu oddziału fundacji

 10. uchwalanie wynagrodzeń członków zarządu Fundacji oraz wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych, przy założeniu że z Fundacją współpracują w przeważającej części wolontariusze zaś odpłatność za prace dla fundacji tak w zakresie członkostwa w Zarządzie jak i przy współpracy stanowi wyjątek.

§23

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, przynajmniej raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.

 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§24

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§25

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa i wiceprezesów i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora .

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji lub śmierci członka Zarządu albo w skutek odwołania lub złożenia rezygnacji.

3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c) przekroczenia 75 roku życia,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§26

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§27

Zarząd Fundacji:

a) reprezentuje ją na zewnątrz,

b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, w tym finansowe wymagane przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz działalności pożytku publicznego oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych fundacji

d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f) w ramach wytycznych Rady ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych przy założeniu jak w § 22 pkt. „k” niniejszego Statutu.

g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§28

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub wiceprezes samodzielnie

§29

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa

§30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§31

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji przy założeniu jak w § 22 pkt. „j” niniejszego Statutu.

§32

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd zgodnie z wytycznymi Rady

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU

§33

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 3. Możliwa jest zmiana Statutu także w zakresie celu działania Fundacji. Zmiana ta może polegać jedynie na modyfikacji istniejącego celu dla którego została powołana Fundacja.

 

ROZDZIAŁ VIII

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§34

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków i majątku, lub podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji.

 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.

 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Katowicach

 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Zarząd Fundacji

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close