Regulaminy

Konkurs na Facebooku – Pakiet Kulturalny 23.07.2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs na Facebooku – Pakiet Kulturalny 23.07.2021” zwanego dalej „Konkursem”, jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 126) Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6342617215, zwaną dalej „Organizatorem”.

 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Wydawnictwo Akapit Press, Wydawnictwo Media Rodzina, Wydawnictwo, Wydawnictwo Literackie oraz Telewizja TVS Sp. z o.o. zwani dalej „Fundatorem”.

 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje przed przystąpieniem do Konkursu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do Konkursu, a na ich żądanie także w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, utrwalanie oraz odtwarzanie przy pomocy systemu teleinformatycznego.

 4. Czas zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres od momentu udostępnienia postu konkursowego w dniu 23.07.2021 do godziny 10:00 w dniu 26.07.2021.

 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ART. 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz Fundatora.

 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagród są:

 • Zgłaszając się do udziału w konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się oraz zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu Konkursu.

 • Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich

 • Zgłoszenie odpowiedzi w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Wyrażenie wyżej wymienionych zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie oraz otrzymanie nagrody w Konkursie.

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie przez Uczestnika za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym w Serwisie Facebook poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz poinformowanie o wyborze jednej z dwóch nagród. Pytanie konkursowe: Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. Co byś zmienił gdybyś mógł? Uzasadnij swoją odpowiedź.

 3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu dowolną ilość razy.

 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:

  • związane z tematyką Konkursu,

  • co do których Uczestnik posiada prawa autorskie i zgody na wykorzystanie wizerunków (jeśli w komentarzu zamieszczone są wizerunki osób trzecich),

  • spełniające warunki, o których mowa w ust. 8 poniżej,

  • niezwierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich innych niż Fundator.

 5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż Fundator.

 6. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni zwycięzcę.

 7. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę także odpowiedzi udzielone w komentarzach pod udostępnionym postem konkursowym na grupach w serwisie Facebook: „FANI TELEWIZJI TVS” oraz „Przyjaciele Telewizji TVS”

 8. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który zostanie wybrany przez komisję konkursową, i który nie wygrał żadnej nagrody na tym fanpage’u oraz w konkursie organizowanym na antenie Telewizji TVS w okresie miesiąca od daty konkursu.

 9. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany za pomocą komentarza w odpowiedzi na konkursowy post w portalu Facebook®.

ART. 3

ZASADY PRZYZNANIA I WYDANIA NAGRODY

 1. Organizator przyzna Uczestnikowi, który spełni wymagania określone w art. 2 ust. 3, nagrodę w postaci pakietu kulturalnego, w którego skład wchodzą: „Samoocena i pewność siebie”, Dawid Haracz; „Podróż siódma”, Jon J Mutch, Stanisław Lem, Wydawnictwo Literackie; „W labiryntach Jeżycjady”, Bożena Zwierzyńska, Wydawnictwo Akapit Press; „Księga Czarodzieja”, Jorn Lier Horst, Hans Jorgen Sandnes, Media Rodzina + do wyboru: podwójny bilet na FEST Festival (13-14.07) LUB podwójny bilet do parku rozrywki EnergyLandia zwany dalej „Nagrodą”.

 2. W niniejszym konkursie TVS wyłoni 4 zwycięzców.

 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  Nie przysługuje mu również prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie, ani odsprzedaż tejże Nagrody osobom trzecim.

 4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 5. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

 6. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook®, w ciągu doby od otrzymania wiadomości o wygranej, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Fundatora, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu kontaktowego oraz adresu doręczenia nagrody.
 • Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 • Zwycięzca poinformowany zostanie przez Organizatora za pomocą zwrotnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu o sposobie odbioru Nagrody do dnia 26.07.2021.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych przez Uczestnika, zmiany danych Uczestnika, o której nie został on poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków,
  o których mowa w niniejszym Regulaminie. W wypadku nieodebrania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Nagroda ta decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia określone Regulaminem kryteria.

 • Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody w celu identyfikacji, a także potwierdzenia jego pełnoletniości, w tym przed wydaniem Nagrody, Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

ART. 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres:

TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice

– z dopiskiem „Konkurs na Facebooku – Pakiet Kulturalny 23.07.2021

Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

ART. 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).

 2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.

 3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci: numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko adresata życzeń.

 4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

 5. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

 6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

 9. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: TVS Sp. z o.o. w celu wyłonienia laureata konkursu oraz przekazania nagrody.

 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są art. art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO).

 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Konkursu jest zgoda Zwycięzcy Konkursu.

 12. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

 13. Uczestnikom przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 1. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

 2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice.

ART. 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w  szczególności Uczestników, którzy:

  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

  • są niepełnoletni;

  • jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy Konkursowej lub naruszenia praw autorskich.

 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.tvs.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 5. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close