Regulaminy

Regulamin Konkursu SZLAGIEROWA NIEDZIELA

REGULAMIN KONKURSU

 Szlagierowa Niedziela

ART.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Szlagierowa Niedziela” zwanego dalej „Konkursem”, jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 126) Plac Grunwaldzki 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6342617215, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest TVS zwany dalej „Fundatorem

3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje przed przystąpieniem do Konkursu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do Konkursu, a na ich żądanie także w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, utrwalanie oraz odtwarzanie przy pomocy systemu teleinformatycznego.

4. Konkurs prowadzony jest w dniach od 16.06.2019 do odwołania.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W konkursie promowane będą programy: Koncert Życzeń, My Wam to Zagramy, Szlagierowa Lista.

 

ART. 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. . Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz Fundatora.

 2. . Zgłaszając się do udziału w konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się oraz zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu Konkursu.

 3. . Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie.

 4. . Zgłoszenie odpowiedzi w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z postanowieniami RODO (ustawą i rozporządzeniem przywołanym w art. 7 ust. 10 nin. Regulaminu). Wyrażenie wyżej wymienionych zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie oraz otrzymanie nagrody w Konkursie.

ART. 3

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na dokończeniu zdania konkursowego i przesłania go SMS-em na adres Organizatora (SMS pod numer 70068 o treści TVS oraz dołączyć treść odpowiedzi np. „TVS Kiedy byłe mały jadłem dużo czereśni”. Koszt jednego SMS to 0.5 zł netto powiększony o podatek od towarów i usług (VAT), 0.62 zł (brutto)).

2. Konkurs jest realizowany w trakcie trwania programów:

„Koncert Życzeń” od godz. 1600;

„My Wam To Zagramy” od godz. 1715;

„Szlagierowa Lista” od godz. 1925.

3. W każdym z wymienionych programów w danym dniu ogłaszany będzie jeden człon, trójczłonowego początku zdania. Dla przykładu: Koncert Życzeń: „KIEDY”, My Wam to Zagramy: ”BYŁEM”, Szlagierowa Lista: „MAŁY”. Całość da nam początek zdania konkursowego.

4. Fragment początku zdania konkursowego będzie ogłaszany w trakcie programu, po pierwszym wejściu reklamowym.

5. Człony początku zdania konkursowego będzie widniało na ekranie telewizora, w trakcie programu przez łącznie 5 minut, w formule: „Pierwsza część zdania konkursowego to: KIEDY”, z elementem graficznym przedstawiającym rower.

6. Po ogłoszeniu trzeciego członu zdania do dokończenia (w programie Szlagierowa Lista) Uczestnik Konkursu powinien wysłać pierwszą i drugą część zdania jako wiadomość SMS, poprzedzając ją treścią TVS, na podany na ekranie numer. Dla przykładu: „TVS KIEDY BYŁEM MAŁY, jadłem dużo czereśni.”

7. Głosowanie będzie trwało do zakończenia programu Szlagierowa Lista.

ART. 4

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest rower o wartości nie przekraczającej 2000 zł netto, odbiór roweru w siedzibie stacji, na życzenie klienta wysyłka pod wskazany adres.

2. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która prześle dokończone zdanie SMS-a na adres (numer) Organizatora.

3. SMS-y z dokończonym zdaniem, przesłane wcześniej, zanim Prowadzący program poda trzeci człon początku zdania nie będą klasyfikowane.

4. Powołane przez Organizatora trzyosobowe Jury wybierze zwycięską odpowiedź

4. Komunikat o wygranej zostanie wyświetlony na ekranie TV poprzez podanie numeru telefonu z którego wysłano zwycięskiego SMS-a z zakryciem trzech cyfr. Ponadto zostanie przesłany SMS-em do osoby wygrywającej, nie później niż w ciągu 24h po zakończeniu Konkursu.

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Nie przysługuje mu również prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6. Nagroda ze względu na jej wartość nieprzekraczającą 2.000,- zł netto nie podlega opodatkowaniu.

ART. 5

ZASADY WYDANIA NAGRODY

1. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać, za pośrednictwem SMS w ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości o wygranej, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Fundatora, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda o ile nie odbierze jej osobiście. 2. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych przez Uczestnika, zmiany danych Uczestnika, o której nie został on poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków,

o których mowa w niniejszym Regulaminie. 4. W wypadku nieodebrania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Nagroda ta decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia określone Regulaminem kryteria. 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody w celu identyfikacji, a także potwierdzenia jego pełnoletniości, w tym przed wydaniem Nagrody, Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

 

ART. 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres:

TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice

– z dopiskiem „Niedzielne Szlagiery”

2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

ART. 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).

2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.

3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: numer telefonu. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci: imię , nazwisko, adres zamieszkania.

4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

5. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

9. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: TVS Sp. z o.o. w celu wyłonienia laureata konkursu, przekazania nagrody, lub przekazania informacji o programach i innych konkursach.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są:

 • ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

 • ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DzU poz. 730) a w kwestiach tam nieuregulowanych

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO).

11. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

12. Uczestnikom przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

13. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice.

 

ART. 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w  szczególności Uczestników, którzy:

 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • są niepełnoletni;

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej tvs.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

Organizator 

 

Tagi
Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close