Regulaminy

Regulamin Konkursu – „Historyczna Pocztówka z Wakacji – 100 nagród na 100-lecie Powstań Śląskich”

Regulamin Konkursu – „Historyczna Pocztówka z Wakacji – 100 nagród na 100-lecie Powstań Śląskich” (dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”)

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „Historyczna Pocztówka z Wakacji – 100 nagród na 100-lecie Powstań Śląskich” jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 126) Plac Grunwaldzki 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6342617215, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorami nagród w Konkursie jest TVS Sp. z o.o. oraz: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ZOO Opole, Śląskie Wesołe Miasteczko SP.zo.o, Energylandia Sp.zo.o, Muzeum Śląskie w Katowicach, Kompleks Sztolnia Królowa Luiza, Zabytkowa Kolej Wąskotorowa w Rudach, zwanych dalej „Fundatorem
 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje przed przystąpieniem do Konkursu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do Konkursu, a na ich żądanie także w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, utrwalanie oraz odtwarzanie przy pomocy systemu teleinformatycznego.
 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez nich przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.).
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych w Regulaminie najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, samodzielnie wykonanych, oryginalnych zdjęć zgodnych z tematem przewodnim Konkursu.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji i promocji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich oraz
 3. Budzenia zainteresowania historią Polski.
 4. Rozwijania wrażliwości artystycznej.
 5. Rozpowszechniania idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 6. Promocji programu Kopalnia Historii Nasza Droga do Niepodległej.

 

 • 3

CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs będzie odbywał się w terminie 04.08–31.08.2020r. Czas zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres od momentu ogłoszenia terminu rozpoczęcia konkursu do godz. 23:59:59 dnia 13.09.2020 r.

 

 • 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator dopuszcza zgłoszenie Pracy Konkursowej przez osobę małoletnią pod warunkiem dostarczenia oświadczenia wyrażającego zgodę Rodzica bądź Opiekuna na jego udział w Konkursie.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które wyślą na adres e-mail: kopalniahistorii@tvs.pl :
  1. prawidłowo wypełniony Formularz Konkursowy − wyrażą chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez oświadczenie w Formularzu Konkursowym, że zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują bez zmian treść Regulaminu;
  2. prześlą Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy następujących podmiotów: Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 • 5

ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika Pracę Konkursową poprzez wiadomość e-mail na adres: kopalniahistorii@tvs.pl , która zawierać będzie :
 1. Formularz Konkursowy.
 2. Zdjęcie pocztówkowe wykonane w miejscu związanym z najważniejszymi wydarzeniami w historii Powstań Śląskich lub w miejscu, w którym znajdują się elementy upamiętniające obchody 100-lecia Powstań Śląskich tj. np. flagi, banery lub własną interpretację nawiązującą do historii Powstań Śląskich tj. ubiór historyczny, rodzinne pamiątki, przedmioty,
 3. osoby związane z historią Powstań Śląskich.
 4. Dokładny opis miejsca i przybliżony czas, w którym zdjęcie zostało wykonane oraz informacje jakiego wydarzenia historycznego, miejsca lub osoby ono dotyczy.
 1. Na zdjęciu powinien znaleźć się przynajmniej jeden z elementów z pkt. 1 b) powyżej oraz wizerunek autora zdjęcia lub osób przez niego wskazanych, które wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
 2. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno spełniać następujące wymagania -rozmiar pliku do 1 MB, format: PNG, GIF, JPG.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w trakcie trwania Konkursu.
 4. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób(w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Organizator ma prawo usuwać Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przekazywane na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Konkursowym.

 

 • 6

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Wybrane przez Komisję Konkursową, zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe zostaną opublikowane na portalu tvs.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 2. Prace Konkursowe ocenia Komisja w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”) w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród.

 

 

 • 7

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓWKONKURSU

 

 1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wybiera 100 Prac Konkursowych, które w ocenie Komisji Konkursowej są najciekawsze, najbardziej oryginalne i najbardziej pomysłowe oraz najlepiej oddają charakter Konkursu i jego tematykę.
 2. W konkursie wyłanianych jest łącznie 100 (słownie: stu) Laureatów Konkursu: 20 Laureatów Nagrody I Kategorii, 30 Laureatów Nagrody II Kategorii, 50 Laureatów Nagrody III Kategorii.
 3. W przypadku, gdy w ramach Prac Konkursowych, o których mowa w ust. 2 powyżej znajdzie się więcej niż jedna praca danego Uczestnika Konkursu, do puli Prac konkursowych wchodzi tylko jedna Praca Konkursowa danego Uczestnika.
 4. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące wszystkich Uczestników Konkursu.
 6. Po wyborze Laureatów Konkursu zostanie sporządzony przez Komisję Konkursową protokół z konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów Konkursu.

 

 

 • 8

NAGRODY

 

 1. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:
 1. 95 nagród w postaci wejściówek do obiektów muzealnych i turystycznych o wartości do 150 zł
 2. 5 nagród w postaci publikacji książkowych o wartości do 100 zł
 3. c) publikacja Pracy Konkursowej w ramach portalu tvs.pl oraz serwisu Facebook i serwisu Instagram na profilach prowadzonych przez Organizatora.
  1. Każdy Laureat Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w ramach Konkursu.
  2. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.

 

 

 • 9

OGŁOSZNIE WYNIKÓW

 

 1. Opublikowanie listy nagrodzonych Laureatów w Konkursie odbędzie się w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu na Stronie Internetowej Organizatora (tvs.pl), na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Konkursowym.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach Serwisu, na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
 3. Po opublikowaniu Listy Laureatów zgodnie z ust. 1 powyżej, nastąpi weryfikacja danych osobowych Laureatów Konkursu oraz wysłanie Nagród, w sposób wskazany poniżej w § 10 Regulaminu.

 

 

 • 10

WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Weryfikacja danych osobowych Laureatów Konkursu nastąpi w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
 2. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z §9 ust. 1 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów Konkursu, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu Konkursowym w celu poinformowania Laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody, ustalenia niezbędnych danych Laureata Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz poinformowania Laureata Konkursu o sposobie i zasadach wydania Nagrody.
 3. Każdy Laureat Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, o których mowa w ust. 2 lit. b. powyżej, niezbędne do wydania Nagrody. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
 4. Nagrody zostaną wysłane każdemu Laureatowi Konkursu, po podaniu przez niego wszystkich koniecznych danych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich koniecznych danych, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku braku podania pełnych danych w terminie Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Po potwierdzeniu przez Laureata Konkursu danych, Organizator wyśle Laureatowi Konkursu przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu.
 6. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W przypadku, gdy Laureat Konkursu poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi, Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

 

 

 

 • 11

PRAWA AUTORSKIEI WIZERUNEK OSOBY

 

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich praw majątkowych i osobistych.
 2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:
 3. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej oraz zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 9 poniżej;
 4. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 5. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
 6. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku swojego dziecka lub osób trzecich (w tym przypadku niezbędne oświadczenie osób trzecich) udostępnionego w ramach Pracy Konkursowej na czas nieokreślony na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 poniżej;
 7. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit.a.–e. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
 8. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
 9. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 10. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit.b. – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie tvs.pl w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
 11. wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
 12. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Prac Konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku.
 13. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3lit. a.–e. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym na dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a.–e. powyżej.
 14. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
 15. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 16. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 17. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa prawo własności do nośnika, na którym utrwalono Pracę Konkursową oraz autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej do nagrodzonej Pracy Konkursowej z dniem wydania Nagrody Laureatowi Konkursu.
 18. Laureat Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Nagrody w formie pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych ust. 3 niniejszego paragrafu polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu Laureatowi Konkursu Nagrody. Projekt oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załączniknr1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru Laureatów Konkursu, z którymi zawarta zostanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 19. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Laureat Konkursu zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworu. Laureat Konkursu zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.
 20. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Danej Edycji Konkursu, prawa o których mowa w ust. 2 lit a nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
 21. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

 

 

 • 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
 3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, adres mailowy. W przypadku Laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci imię, nazwisko, adres mailowy, dane teleadresowe, telefon.
 4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 5. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
 6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
 9. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane Laureatów będą udostępniane pracownikowi w celu w celu wysyłki Nagrody.
 10. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a)Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres sekretariat@tvs.pl.

 

 

 • 13

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem. Reklamacje powinny być kierowane do TVS wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40 -126 Katowice, z dopiskiem „Historyczna Pocztówka z Wakacji – 100 nagród na 100-lecie Powstań Śląskich”. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 2. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie jego trwania oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

 • 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://www.tvs.pl/regulaminy Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020r.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości e-mailowych Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu Organizatora. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwerów internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e -maile.
 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie. W celu złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest przesłać stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres kopalniahistorii@tvs.pl .
 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Konkursu jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 7. Zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 8. Zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 9. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej Organizatora tvs.pl .
 10. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia publikacji zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 11. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Formularz zgłoszeniowy Konkursu ”Historyczna Pocztówka Wakacji_20”

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – „Historyczna Pocztówka z Wakacji – 100 nagród na 100-lecie Powstań Śląskich”

Pokaż więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
×

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się kliknij by zapoznać

Close